Ochrona fizyczna osób i obiektów przemysłowych

DSC_0010Security Service oferuje usługę ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej, wszelkich obiektów użyteczności publicznej, osiedli, imprez masowych i ochrony osobistej. Nasze usługi realizujemy w oparciu o doświadczonych i przeszkolonych pracowników ochrony.

Zakres usługi opracowany jest w oparciu o wymagania Klienta i rozpoznanie istniejących zagrożeń, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa Państwa mienia każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, aby znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie.

Przed podjęciem współpracy sporządzany jest plan ochrony obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • specyfiki położenia oraz kubatury obiektu;
 • specyfiki wykonywanej pracy oraz godzin otwarcia obiektu dla Klientów;
 • rodzaju i ilości posiadanych zabezpieczeń;
 • możliwości i rodzaju występowania zagrożeń;
 • wartości materialnej obiektu.

Pracownicy ochrony do realizacji zadań na obiektach wyposażeni są w niezawodną łączność radiową, będącą pod stałym nadzorem naszej Centrali bez możliwości połączenia z osobami niepowołanymi.
O celowości i skuteczności takiej łączności świadczy jej przeznaczenie, czyli zdolność:

 • porozumiewania się naszych pracowników ochrony między sobą oraz z Centralą;
 • nadzoru Centrali nad pracownikami;
 • natychmiastowego powiadamiania specjalistycznych służb, takich jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe czy Straż Pożarna itp.

Dodatkowo pracownicy ochrony w razie potrzeby i ewentualnego zdarzenia wspierani są przez zmotoryzowany i uzbrojony patrol interwencyjny. Ponadto pracownicy Security Service poddawani są kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia skutecznej i profesjonalnej ochrony. Nadzór nad pracownikami pełniącymi służbę w danym obiekcie pełni bezpośrednio Kierownik Zmiany lub Inspektor Nadzoru (dokonuje kontroli pracy Naszych pracowników ochrony oraz zabezpieczeń w obiekcie). Kontrola służy nie tylko do nadzoru pracy pracowników, ale umożliwia natychmiastowe powiadomienie o wystąpieniu jakichkolwiek nieprawidłowości w obiekcie.

Do zadań pracownika ochrony należy czuwanie nad bezpieczeństwem chronionego obiektu i osób w nim przebywających:

 • ochrona przed włamaniem do obiektu, przed kradzieżą lub uszkodzeniem mienia, a także znajdujących się tam dokumentów;
 • udzielanie stosownych informacji zainteresowanym osobom i kierowanie ich do właściwego obszaru;
 • skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia np. na sygnał alarmowy odebrany od pracowników;
 • natychmiastowe informowanie upoważnionych pracowników o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie chronionego obiektu;
 • interwencja wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektu;
 • intensywna kontrola wszystkich osób wchodzących i wychodzących do i z obiektu, a po godzinach pracy wpuszczanie tylko osób upoważnionych;
 • zwracanie uwagi na podejrzane przedmioty (torby, paczki) pozostawione na chronionym terenie mogące zawierać ładunek wybuchowy;
 • stałe patrolowanie wewnątrz obiektu i dodatkowo terenu przyległego do obiektu;
 • zakaz wpuszczania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, akwizytorów oraz osób podejrzanie wyglądających;
 • prowadzenie księgi dyżurów (informacje o objęciu dyżuru, o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby);
 • prowadzenie ewidencji kluczy, plombowanie;
 • obsługa telewizji przemysłowej;
 • uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych;
 • zamykanie i otwieranie obiektu o określonych godzinach;
 • po zakończonej pracy w obiekcie – sprawdzanie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych (zamki, kłódki, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alarmy);
 • wzmożenie czynności ochronnych w godzinach nocnych;
 • inne obowiązki wcześniej ustalone zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Pracownicy ochrony są odpowiednio umundurowani w zależności od specyfiki chronionego obiektu lub obszaru.

Security Service dba o to by ochrona była jak najbardziej kompleksowa, dlatego oferuje wsparcie zabezpieczeniami elektronicznymi:

 • system monitoringu;
 • tv przemysłowej;
 • przycisków napadowych;
 • systemów zagrożeń ppoż. itp.

Monitorowanie obiektów ma ogromne znaczenie jako uzupełnienie ochrony fizycznej.

Zaufali nam:

Kontakt

MONITORING
tel. 58 301 03 22
dzial.techniczny@securityservice.org.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. 58 307 44 17

biuro@securityservice.org.pl

SEKRETARIAT
tel.  58 307 44 17
fax. 58 301 85 05
sekretariat@securityservice.org.pl