Ochrona fizyczna osób i mienia

DSC_0010Security Service oferuje usługę ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej, wszelkich obiektów użyteczności publicznej, osiedli i ochrony osobistej. Usługi realizujemy w oparciu o doświadczonych i przeszkolonych pracowników.

Zakres ochrony opracowany jest w oparciu o wymagania Klienta i rozpoznanie istniejących zagrożeń, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa Państwa mienia każde zlecenie realizowane jest indywidualnie, aby znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie.

Przed podjęciem współpracy sporządzany jest plan ochrony obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • specyfiki położenia oraz kubatury obiektu;
 • rodzaju i ilości posiadanych zabezpieczeń;
 • możliwości i rodzaju występowania zagrożeń;
 • wartości materialnej obiektu.

Pracownicy ochrony do realizacji zadań na obiektach wyposażeni są w niezawodną łączność radiową będącą pod stałym nadzorem naszej Centrali bez możliwości połączenia z osobami niepowołanymi.

O celowości i skuteczności takiej łączności świadczy jej przeznaczenie, czyli zdolność:

 • porozumiewania się naszych pracowników ochrony między sobą oraz z Centralą;
 • nadzoru Centrali nad pracownikami;
 • natychmiastowego powiadamiania specjalistycznych służb, takich jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe czy Straż Pożarna itp.

Dodatkowo pracownicy ochrony w razie potrzeby i ewentualnego zdarzenia wspierani są przez zmotoryzowany i uzbrojony patrol interwencyjny. Patrole interwencyjne Security Service wyposażone są w broń palną, co pozwala na podjęcie interwencji w każdym obiekcie. Ponadto pracownicy naszej firmy poddawani są kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia skutecznej i profesjonalnej ochrony mienia. Nadzór nad pracownikami pełniącymi służbę w danym obiekcie pełni bezpośrednio Kierownik Zmiany lub Inspektor Nadzoru (dokonuje kontroli pracy Naszych pracowników oraz zabezpieczeń w obiekcie). Kontrola służy nie tylko do nadzoru pracy pracowników, ale umożliwia natychmiastowe powiadomienie o wystąpieniu jakichkolwiek nieprawidłowości w obiekcie.

Do zadań pracownika ochrony należy:

 • czuwanie nad bezpieczeństwem chronionego obiektu i ochrona osób fizycznych w nim przebywających
 • ochrona obiektów przemysłowych przed włamaniem, przed kradzieżą lub uszkodzeniem wyposażenia, a także znajdujących się tam dokumentów;
 • skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia np. na sygnał alarmowy;
 • natychmiastowe informowanie upoważnionych pracowników o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie chronionego obiektu;
 • stałe patrolowanie wewnątrz obiektu i dodatkowo terenu przyległego do obiektu;
 • prowadzenie księgi dyżurów (informacje o objęciu dyżuru, o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby);
 • obsługa telewizji przemysłowej;
 • dozór obiektów
 • uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych;
 • po zakończonej pracy w obiekcie – sprawdzanie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych (zamki, kłódki, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alarmy);
 • wzmożenie czynności ochronnych w godzinach nocnych;
 • inne obowiązki wcześniej ustalone zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

Security Service dba o to by ochrona fizyczna była jak najbardziej kompleksowa, dlatego oferuje wsparcie zabezpieczeniami elektronicznymi:

 • system monitoringu;
 • tv przemysłowej;
 • przycisków napadowych;
 • systemów zagrożeń ppoż. itp.

Monitorowanie obiektów ma ogromne znaczenie jako uzupełnienie ochrony fizycznej.

Zaufali nam:

Kontakt

MONITORING
tel. 58 301 03 22
dzial.techniczny@securityservice.org.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. 58 307 44 17

biuro@securityservice.org.pl

SEKRETARIAT
tel.  58 307 44 17
fax. 58 301 85 05
sekretariat@securityservice.org.pl